Mauritius Geloofsgemeenschap

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS

Meer informatie op facebook Mauritiusgeloofsgemeenschap 

www.facebook.com/search/top?q=mauritius%20geloofsgemeenschap

De vieringen kan men volgen via de website:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/531.

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com